Thông báo nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ 2023

04/05/2022 10:10:27 | Người đăng tin: PhamThiTuyetNhi

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ gửi đến Quý Thầy Cô Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 và Quyết định số 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2023.

Quý Thầy Cô đáp ứng các tiêu chí tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 11) tham gia tuyển chọn vui lòng hoàn thành hồ sơ đăng ký được quy định tại Điều 15 Thông tư 11 gồm 07 quyển thuyết minh hoàn chỉnh bao gồm các nội dung sau:

a) Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I) và dự toán kinh phí chi tiết theo hướng dẫn tại mục 3, 4 trong Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 kèm theo (Mẫu dự toán kinh phí);

b) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ (Mẫu 7 Phụ lục I);

c) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài;

d) Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác (đối với đề tài có sử dụng kinh phí ngoài nguồn ngân sách nhà nước).

Các cá nhân, tổ chức tham gia tuyển chọn gửi hồ sơ về Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ (gồm cả file mềm gửi qua địa chỉ email: htkhcn@vnkgu.edu.vn).

Thời gian nhận hồ sơ trước 11h00 ngày 13/5/2022 (thứ 6)

CV1824 Hướng dẫn tuyển chọn

Mẫu 7 Tiềm lực KHCN

Mẫu dự trù kinh phí

Mẫu 6 Thuyết minh đề tài cấp Bộ

hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis