Thông báo nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ 2024

23/05/2023 14:05:49 | Người đăng tin: PhamThiTuyetNhi

Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ gửi đến quý Thầy (Cô) Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 và Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2024.

Quý Thầy (Cô) đáp ứng các tiêu chí tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thông tư 11) tham gia tuyển chọn vui lòng hoàn thành hồ sơ đăng ký được quy định tại Điều 15 Thông tư 11 gồm 07 quyển thuyết minh hoàn chỉnh bao gồm các nội dung sau:

a) Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I) và dự toán kinh phí chi tiết theo hướng dẫn tại mục 3, 4 trong Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 kèm theo (Mẫu dự toán kinh phí);

b) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ (Mẫu 7 Phụ lục I);

c) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài;

d) Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác (đối với đề tài có sử dụng kinh phí ngoài nguồn ngân sách nhà nước).

Các cá nhân, tổ chức tham gia tuyển chọn gửi hồ sơ về Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ (gồm cả file mềm gửi qua địa chỉ email: htkhcn@vnkgu.edu.vn).

Thời gian: trước 17h00 ngày 30/5/2023 (thứ 3).

Thông tin chi tiết hướng dẫn lập hồ sơ và danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ giao Trường Đại học Kiên Giang tuyển chọn Quý Thầy (Cô) xem file đính kèm.

Cong van 2234

Mẫu 6_Thuyết minh đề tài cấp Bộ

Mẫu 7_Tiềm lực KHCN

Mẫu dự toán kinh phí

sexy porn video bfxxx deutsch porno fullxxxvideo c99 shell video tube xxx porn watch asian girls vola video dexxx osextube seqis
xxx bf sex indian porn videos free porn xxx porn tube Porn Tube