Danh sách văn bản biểu mẫu
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Kiên Giang Quy chế 354/QĐ-ĐHkG 25/04/2022 ĐHKG
2 Ban hành Quy định khen thưởng trong hoạt động hợp tác và khoa học công nghệ Quyết định Số 287/QĐ-ĐHKG 23/03/2022 ĐHKG
3 Quy định về việc hỗ trợ bài báo (công trình) khoa học công bố quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 230/QĐ-ĐHKG 02/03/2022 ĐHKG
4 Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Kiên Giang, nhiệm kỳ 2019-2024 Quyết định Số 596/QĐ-ĐHKG 19/10/2021 ĐHKG
5 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp trường tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 329/QĐ-ĐHKG 20/05/2021 ĐHKG
6 Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3 của Quyết định số 354/QĐ-ĐHKG ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 327/QĐ-ĐHKG 19/05/2021 ĐHKG
7 Ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét công nhận sáng kiến tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 279/QĐ-ĐHKG 26/04/2021 ĐHKG
8 Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 39/QĐ-ĐHKG 19/01/2021 ĐHKG
9 Ban hành Quy trình triển khai thực hiện và quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Khoa tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1252/QĐ-ĐHKG 17/12/2020 ĐHKG
10 Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1212/QĐ-ĐHKG 01/12/2020 ĐHKG
11 Quy trình lập dự toán kinh phí/đề nghị tạm ứng và thanh toán tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1104/QĐ-ĐHKG 16/10/2020 ĐHKG
12 Quy trình triển khai thực hiện và quản lý đề tài KHCN cấp Bộ (BGD&ĐT) tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1050/QĐ-ĐHKG 05/10/2020 ĐHKG
13 Ban hành Quy trình công bố, lưu trữ và quản lý kết quả nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 795/QĐ-ĐHKG 08/07/2020 ĐHKG
14 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 530/QĐ-ĐHKG 22/04/2020 ĐHKG
15 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019 ĐHKG
16 Quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học Quyết định 243/QĐ-ĐHKG 11/06/2018 ĐHKG
17 Quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 218/QĐ-ĐHKG 21/05/2018 ĐHKG
18 Quy trình kiểm tra tiến độ và đánh giá thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 187/QĐ-ĐHKG 24/04/2018 ĐHKG
19 Quy trình quản lý và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 97/QĐ-ĐHKG 15/03/2018 ĐHKG
20 Quy trình chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 75/QĐ-ĐHKG 09/03/2018 ĐHKG
21 Quy trình tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học cấp Trường tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 52/QĐ-ĐHKG 26/02/2018 ĐHKG
22 Quy trình nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 37/QĐ-ĐHKG 31/01/2018 ĐHKG
23 Quy trình xét duyệt đề tài KHCN cấp Trường Quyết định 36/QĐ-ĐHKG 30/01/2018 ĐHKG
24 Quy trình đề xuất đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Quyết định 35/QĐ-ĐHKG 29/01/2018 ĐHKG
25 Quy trình triển khai thực hiện và quản lý đề tài KHCN cấp Trường tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 21/QĐ-ĐHKG 19/01/2018 ĐHKG
26 Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 134/QĐ-ĐHKG 16/05/2016 ĐHKG
27 Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 51/QĐ-ĐHKG 03/03/2016 ĐHKG
hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis