Giới Thiệu Chung

31/10/2019 11:03:32 | Người đăng tin: PhamThiTuyetNhi
Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 627/QĐ-ĐHKG ngày 26/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc sáp nhập Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thành Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ.

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ; hợp tác trong nước về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tạp chí/Bản tin Khoa học của Trường.

2. Nhiệm vụ

1. Về khoa học công nghệ

a)  Xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định chiến lược phát triển khoa học công nghệ (KHCN) của Trường, chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học; lập kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước;

b) Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường;

c) Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, phương án phân bổ kinh phí; quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học;

d)  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án KHCN trong và ngoài nước; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra tiến độ, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các hợp đồng khoa học và công nghệ đã được ký kết;

e)  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường trở lên; tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, đơn vị, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học;

f) Chịu trách nhiệm in, phát hành Tạp chí/Bản tin Khoa học của Trường; chuyển tải các thông tin về nghiên cứu khoa học cấp Trường lên Cổng thông tin điện tử của Trường;

g) Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các sản phẩm trí tuệ; xây dựng, rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về sở hữu trí tuệ của Trường; thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ của Nhà nước;

h) Chịu trách nhiệm quản lý về sở hữu trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, Bằng bảo hộ các sản phẩm khoa học và công nghệ của Trường, hợp đồng bản quyền các sản phẩm trí tuệ; xúc tiến quảng bá sản phẩm trí tuệ ra thị trường; tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ.

2. Về hợp tác quốc tế

a)  Xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định chiến lược phát triển hợp tác quốc tế của Trường, chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hợp tác quốc tế; tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận quốc tế của Trường; lập kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát tiến độ thực hiện các thoả thuận, chương trình, dự án quốc tế;

b) Xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch đón tiếp và làm việc với khách quốc tế đảm bảo an ninh, chính trị theo quy định của pháp luật; tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hợp tác quốc tế;

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định kế hoạch và phương án phân bổ kinh phí đoàn ra, đoàn vào hàng năm; quản lý kinh phí thực hiện chương trình, dự án quốc tế của Trường;

d) Chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường; chuyển tải các thông tin về hợp tác quốc tế của Trường lên Cổng thông tin điện tử của Trường;

e) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tuyển sinh quốc tế; quản lý lưu học sinh đang học tập tại Trường (tình hình xuất, nhập cảnh); cử viên chức, người lao động thuộc trường đi công tác nước ngoài ngắn hạn, tham gia các chương trình, dự án nhằm bảo đảm nội dung công tác và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí; tiếp nhận tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến công tác tại Trường.

sexy porn video bfxxx deutsch porno fullxxxvideo c99 shell video tube xxx porn watch asian girls vola video dexxx osextube seqis
ulus escortmamak escortkeciorenescortetlik escortsincan escortdemetevler escortcankaya escortkizilay escortyenimahalle escorteryaman escort